Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ "КССРЗ" PDF Печать E-mail

Публічне акціонерне товариство «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» (місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8), (далі – Товариство) повідомляє, що 12 липня 2018 року о 09:00 год. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215.

Проект порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

1. Обрання членів Лічильної комісії. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Княжанська Ю.В., член комісії – Любицька Л. М., член комісії – Жилєнкова Л. М.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. Проект рішення:Обрати Головою зборів Джулай Н. С., секретарем зборів Овдія А. О.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів. Проект рішення: Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.

4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр., затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Правління Товариства у 2016- 2017 роках задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016-2017 роках задовільною.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016-2017 роках задовільною.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Про припинення повноважень членів Правління Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства.

10. Обрання членів Правління Товариства.

11. Обрання Голови Правління Товариства.

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою та членами Правління Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Уповноважити Наглядову раду Товариства встановити розмір винагороди Голови та членів Правління Товариства.

15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та надати йому повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

16. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства.

17. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Взяти до відома та врахувати звіт незалежного аудитора Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Яніна» щодо фінансової звітності ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за 2017 рік.

18. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. та 2017 р. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та за 2017 рік.

19. Розподіл прибутку та збитків за 2016 р. та за 2017 р. Проект рішення: Здійснити покриття збитків Товариства за 2016 рік та за 2017 рік за рахунок прибутків наступних періодів.

20. Обрання уповноваженої особи від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу. Проект рішення: Обрати Вітошко Володимира Олександровича уповноваженою особою від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника 

період 

звітний 

2017 рік

попередній 

2016 рік

Усього активів  (тис.грн.)

167522

197397

Основні засоби  (тис.грн.)

26768

52552

Довгострокові фінансові інвестиції  (тис.грн.)

670

670

Запаси 

1161

6208

Сумарна дебіторська заборгованість  

115853

114428

Грошові кошти та їх еквіваленти (тис.грн.)

2480

2449

Нерозподілений прибуток (тис.грн.)- збиток

-132101

-132586

Власний капітал (тис.грн.)

-59279

-59764

Статутний капітал (тис.грн.)

62500

62500

Довгострокові зобов'язання (тис.грн.)

165367

165367

Поточні зобов'язання (тис.грн.)

53812

51577

Чистий прибуток /збиток /(тис.грн.)

486

-56377

Середньорічна кількість акцій (штук) 

12500000

12500000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис.грн.)

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

135

138

 

 

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів – 24 година 06 липня 2018 р.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 12 липня 2018 року з 08:00 год. до 08:50 год. за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8,  зал засідань, каб. 215.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають можливість особисто за письмовою заявою на ім’я Голови Правління Товариства ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8,  каб. 215 у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 09.00 год. до 18.00 год.  В день проведення позачергових загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з вказаними вище документами у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління Товариства Місевра Андрій Іванович.
Товариство до початку позачергових загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів шляхом надсилання рекомендованого листа акціонеру, який направив відповідне запитання.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Товариства одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством та неповноти даних, передбачених чинним законодавством
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 12500000 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 9392689 штук.
Для реєстрації та голосування на загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, для батьків, які представляють інтереси неповнолітніх дітей крім паспорта необхідно мати свідоцтво про народження дитини. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kssrz.com.ua/

Телефон для довідок 044 – 594-65-84
                Наглядова Рада

 

 

Обновлено 12.06.2018 18:45