Повідомлення про проведення річних зборів акціонерів PDF Печать E-mail

Публічне акціонерне товариство «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» (місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8), (далі – Товариство) повідомляє, що 30 квітня 2018 року о 09:00 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8,  зал засідань, каб. 215.
Перелік питань порядку денного:
1.    Обрання членів Лічильної комісії.
2.    Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3.    Затвердження порядку проведення загальних зборів.
4.    Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр., затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5.    Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках,  затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6.    Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7.    Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8.    Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9.    Про припинення повноважень членів Правління Товариства.
10.    Обрання членів Правління Товариства.
11.    Обрання Голови Правління Товариства.
12.    Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13.    Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14.    Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства.
15.    Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
16.    Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та  затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
17.    Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
18.    Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. та 2017 р.
19.    Розподіл прибутку та збитків за 2017 р.


Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного.

1.

Обрання членів Лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Княжанська Ю.В., член комісії – Любицька Л. М., член комісії – Вітошко В. О.

2.

Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Обрати Головою зборів Джулай Н. С., секретарем зборів Овдій А. О.

3.

Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.

4.

Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр., затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Затвердити звіт Правління   про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Правління Товариства у 2016- 2017 роках задовільною.

5.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках,   затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016-2017 роках задовільною.

6.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016-2017 роках задовільною.

7.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

8.

Обрання членів Наглядової ради Товариства*

 

    9.

Про припинення повноважень членів ПравлінняТовариства.

Припинити повноваження Голови та членів ПравлінняТовариства.

10.

Обрання членів Правління Товариства*

 

11.

Обрання Голови Правління Товариства*

 

12.

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства

13..

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства*

 

14.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться зчленами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членамиРевізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членамиРевізійної комісії Товариства.

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться зчленами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членамиРевізійної комісії Товариства. Обрати Голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою та членами Правління Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів)з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членамиРевізійної комісії Товариства.

Встановити розмір винагородичленів Наглядової ради Товариства та членівРевізійної комісії Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Уповноважити Наглядову раду Товариства встановити розмір винагороди Голови та членів Правління Товариства.

15.

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та надати йому повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

16.

Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства.

17.

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду

18.

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. та 2017 р.

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та за 2017 рік.

19.

Розподіл прибутку та збитків за 2017 р.

Здійснити покриття збитків Товариства за 2017 рік за рахунок прибутків наступних періодів.

 

*надаються проекти рішень (крім кумулятивного голосування) в порядку ч. 3 ст.35 З-ну України "Про акціонерні товариства
  Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів – 24 година 24 квітня 2018 р.
  Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних зборах відбудеться  30 квітня 2018 року з 08:00 год. до 08:50 год. за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8,  зал засідань, каб. 215.
  Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість особисто за письмовою заявою на ім’я Голови Правління Товариства ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8,  каб. 212 у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 09.00 год. до 18.00 год.  В день проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з вказаними вище документами у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління Товариства Місевра Андрій Іванович.
  Товариство до початку річних загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів шляхом надсилання рекомендованого листа акціонеру, який направив відповідне запитання.
  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
  Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів.
  У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Товариства одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
  Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
  Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством та неповноти даних, передбачених чинним законодавством
  Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством.
  Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
  У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
  Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
  Для реєстрації та голосування на загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
  Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kssrz.com.ua/
  Телефон для довідок 044 – 594-65-84
                                                              Наглядова Рада

Обновлено 15.11.2018 16:42